Persbericht

Terugtrekking van de Verenigde Staten uit het Akkoord van Parijs: “Oproep tot Europese eenheid”

De federale regering neemt akte van de beslissing van president Trump om het Akkoord van Parijs de rug toe te keren en betreurt deze beslissing diep. Het is een onverantwoorde beslissing die afbreuk doet aan de gedane beloften.

Deze mondiale verbintenis ten gunste van het klimaat, goedgekeurd op 12 december 2015, bepaalt dat de klimaatopwarming moet worden beperkt “tot minder dan 2°C in vergelijking met de pre-industriële niveaus” en dat indien mogelijk “de voortzetting van de inspanningen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C” moet worden nagestreefd (artikel 2).

België steunt, net zoals de Europese Unie, het Akkoord van Parijs volledig. België zal dit blijven doen. We hebben geen keuze. Falen in de strijd tegen de klimaatopwarming is geen optie. Noch voor de planeet, noch voor de toekomstige generaties.

De Belgische federale regering verwacht dat de Europese Unie zijn leidende rol in de implementatie van het Akkoord van Parijs onverminderd voortzet en dat zij meer dan ooit geëngageerd blijft op het vlak van klimaatactie en multilaterale samenwerking. De eerste minister zal het punt aankaarten tijdens de volgende Europese Raad, voorzien voor eind juni. Europa en België moeten meer dan ooit hun doelstellingen in de strijd tegen de opwarming van de aarde herbevestigen. Dit dossier toont aan dat Europa het leiderschap moet bevestigen in dit dossier, dat fundamenteel is voor onze toekomst.

Vorige week heeft België, in het kader van de bijzondere vergadering van de NAVO, een zeer sterk pleidooi gehouden voor de verschillende staatshoofden en regeringsleiders om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te handhaven. Morgen, op vrijdag 2 juni, tijdens een Belgisch-Chinese top, zullen de eerste minister en de minister van Buitenlandse Zaken hun Chinese collega’s sensibiliseren zodat China zijn verbintenissen inzake de strijd tegen de klimaatopwarming met kracht herbevestigt.

De regering stelt tevreden vast dat er in deze fase niets is wat erop wijst dat andere landen het voorbeeld van Amerika willen volgen en hun klimaat- en milieuverbintenissen dus willen beperken.

Charles Michel, eerste minister: De beslissing van de Verenigde Staten mag onze mobilisering ten gunste van de strijd tegen de klimaatopwarming niet afremmen. We moeten onze inspanningen opdrijven om ervoor te zorgen dat de grootmachten hun verbintenissen herbevestigen. Naast de ecologische uitdaging, zijn er ook de economische kwestie en de mondiale geopolitieke evenwichten. Een klimaatverandering kan enkel conflicten en de bijbehorende migratiestromen met zich meebrengen. Wij zullen alle mogelijke internationale hefbomen gebruiken om dit te concretiseren. ‘Make the future great again’ moet onze ambitie zijn.”

Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken: “Wij zijn het aan onze kinderen verplicht om nu te handelen. Dit kan enkel indien alle landen hun verantwoordelijkheid nemen. Klimaatverandering kan op termijn leiden tot meer onveiligheid en onbewoonbaarheid van grote gebieden. Op de VN Oceanenconferentie in New York zal ik volgende week dan ook meer aandacht vragen voor de sterke band tussen klimaat en veiligheid. Een goed klimaatbeleid komt conflictpreventie ten goede. Een betere energie-efficiëntie biedt ook heel wat economische opportuniteiten. Het verhoogt onze concurrentiekracht, heeft voordelen op vlak van gezondheid en vermindert onze afhankelijkheid van energie-import.

Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking: “De vluchtelingencrisis in Europa is enkel de voorbode van wat kan gebeuren indien klimaatverandering zou leiden tot nog meer grootschalige overstromingen, droogte en hongersnood, met massale migratie tot gevolg. Er zal ook meer concurrentie ontstaan voor voedsel, water en energie in gebieden waar voorraden schaars zijn en goed bestuur ontbreekt. De Europese Unie zal zijn voortrekkersrol verderzetten en wellicht het objectief van 20% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 overschrijden. De EU-lidstaten staan samen in voor 47% van de fondsen toegezegd aan het Green Climate Fund van de VN. Ook ons land doet hier een forse inspanning.”

Marie-Christine Marghem, minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling: “Ik betreur dat onze bondgenoten op klimaatvlak een isolationistisch beleid voeren dat in strijd is met de geschiedenis. Deze beslissing zal de wil van de regering om de dialoog met de gewesten, onder meer in het kader van het interfederaal pact, verder te zetten om tegemoet te komen aan onze Europese doelstellingen, niet op losse schroeven zetten.”