Persbericht

Ontwerp-interprofessioneel akkoord 2019-2020

Eerste minister Charles Michel en vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters hebben akte genomen van de verwerping van het ontwerp-interprofessioneel akkoord 2019-2020.

De regering had een ambitieus, solide en consistent onderhandelingskader aangeboden met respect voor de autonomie van de Groep van 10.

Dit ontwerp-interprofessioneel akkoord was door alle werkgeversorganisaties en door de christelijke en de liberale vakbonden geratificeerd.

Eerste minister Charles Michel en vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters betreuren de verwerping van het ontwerpakkoord door de socialistische vakbonden.

Dit ontwerpakkoord dat was afgesloten door het geheel van de Groep van 10, waarborgde de sociale vrede en voorzag in belangrijke stappen vooruit.

  • Voor het verhogen van de koopkracht, via de verhoging van de lonen met 1,1% voor de jaren 2019 en 2020, bovenop de automatische indexering (geraamd op +3,8% over twee jaar), baremaverhogingen en verhogingen verbonden aan de anciënniteit.
  • Voor het optrekken van de minimumlonen, met name via een verhoging met 1,1% op 1 juli 2019.
  • Voor meer sociale cohesie via een welvaartsenveloppe van 283,5 miljoen in 2019 en 644 miljoen in 2020, bedoeld om de laagste uitkeringen te verhogen en de armoededrempel te verlagen, met specifieke aandacht voor de eenoudergezinnen.
  • Voor een grotere inzetbaarheid van de werknemers, door de aanwending van een deel van de ontslagvergoeding om de inzetbaarheid van de ontslagen werknemer te verbeteren.
  • Voor het concurrentievermogen van de ondernemingen ten slotte, met een verhoging van het aantal overuren op vrijwillige basis van 100 naar 120.

 

De eerste minister en de minister van Werk herinneren eraan dat de kwaliteit van de sociale dialoog voor onze regering een permanent aandachtspunt is. De rol van de sociale partners is van essentieel belang. Het sociaal overleg vormt een solide en creatieve basis om de nodige hervormingen tot een goed einde te brengen. Dit sociaal overleg is op alle onderhandelingsniveaus een element om de stabiliteit en de legitimiteit van de ingezette hervormingen te garanderen.

 

Het sluiten van een IPA is van essentieel belang om een stabiel sociaal klimaat te garanderen dat de economische ontwikkeling en de jobcreatie bevordert.

 

Overeenkomstig de wet van ’96 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen zal aan de Groep van 10 een overleg worden voorgesteld en een bemiddelingsvoorstel worden gedaan. Hiertoe zal nu woensdag 27 maart om 10 uur een Kern met de drie partijen plaatsvinden in de Lambermont.