Persbericht

De federale regering zet de versterking van de veiligheid en de strijd tegen terrorisme verder

Eerste minister Charles Michel heeft kennisgenomen van het tussentijdse verslag van de onderzoekscommissie die belast is met het onderzoek naar de omstandigheden die geleid hebben tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, over het luik “veiligheidsarchitectuur”.

De eerste minister is opgezet met het belangrijke werk van de leden van de meerderheid en de oppositie van de onderzoekscommissie en van de deskundigen, onder voorzitterschap van de heer Patrick Dewael, wat geleid heeft tot dit verslag na het horen van tientallen getuigen en het analyseren van duizenden pagina’s documenten.

De recente aanslagen in Manchester, Londen, Kaboel en afgelopen dinsdag 6 juni in Parijs op het voorplein van de Notre-Dame, wijzen op het belang van een proactieve strijd en een Europese en internationale samenwerking tegen de terroristen, wier methodes onophoudelijk evolueren. Deze recente gebeurtenissen wijzen ook op de onophoudelijke evolutie van de modus-operandi.

Van bij haar aantreden heeft de federale regering van veiligheid en in het bijzonder van de strijd tegen terrorisme en radicalisme een hoeksteen van haar beleid gemaakt. De regering heeft een pakket van 30 maatregelen getroffen in de strijd tegen terrorisme, na de aanslagen op Charlie Hebdo en de Hyper Cacher in januari 2015 en de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs.

Deze maatregelen hebben het onder meer mogelijk gemaakt:

  • de financiële middelen voor de strijd tegen terrorisme op te trekken. Zo heeft de regering in 2015 bijvoorbeeld 200 miljoen geïnvesteerd in veiligheid via een budgettaire provisie. In 2016 werd een provisie van 400 miljoen euro vrijgemaakt binnen de initiële begroting. Deze provisie werd in 2017 behouden, met nog eens 105 miljoen extra per jaar waarover beslist werd tijdens de thematische Ministerraad van 14 mei jl.
  • de menselijke middelen op te trekken. Zo heeft de Staatsveiligheid 83 personen aangeworven, onder wie 50 inspecteurs, 10 analisten en 6 verbindingsofficiers. Ook bij het OCAD werden de kaders versterkt. In overleg met het Crisiscentrum heeft de regering ook beslist om militairen in te zetten op straat na de aanslagen in Parijs in januari 2015, om de veiligheid van de burgers te garanderen. Tijdens de thematische Ministerraad zijn nieuwe maatregelen getroffen om de actiemiddelen van onze politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten nog te versterken, alsook het werk van de gerechtelijke autoriteiten.
  • de juridische middelen te versterken. Uitbreiding van de bijzondere opsporingsmethoden. Artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering omvat een lijst met inbreuken waarbij voor de vervolging een beroep mag worden gedaan op de telefoontap en op de bijzondere opsporingsmethoden binnen de grenzen die zijn bepaald voor de verschillende onderzoeksmaatregelen. Invoering in het Strafwetboek van een nieuwe terroristische inbreuk betreffende de verplaatsing naar het buitenland voor terroristische doeleinden. Tijdelijke intrekking van identiteitskaarten van potentiële “Foreign Terrorist Fighters”.

 

Dankzij de niet-aflatende inspanningen van de speurders en van Justitie werden sinds 2015, 267 veroordelingen voor feiten van terrorisme uitgesproken. 59 personen zitten momenteel in voorlopige hechtenis in het kader van terrorismedossiers.

De regering verbindt zich ertoe de nodige hervormingen voort te zetten om de terroristische dreiging het hoofd te bieden en de veiligheid van alle burgers te garanderen.

De federale regering en de Nationale Veiligheidsraad zullen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie snel en nauwkeurig analyseren. De federale regering zal samenwerken met het parlement om ons wetgevend arsenaal te versterken voor de materies waar dat noodzakelijk is.