Persbericht

Jobs, jobs, jobs, het werkt!

Volgens de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau is de Belgische economie “op weg naar een versterkte groei”.

Volgens eerste minister Charles Michel “[zijn] de cijfers die het Federaal Planbureau en de Nationale Bank hebben gepubliceerd, […] bemoedigend en tonen [ze] aan dat de hervormingen van de federale regering vruchten afwerpen. De prioriteit van de regering ligt sinds het begin van de legislatuur bij de jobcreatie, die garant staat voor de financiering van de sociale zekerheid en van onze pensioenen. We willen echter niet triomfalistisch zijn en gaan verder met de sociaaleconomische hervormingen en blijven budgettair waakzaam. De regering blijft meer dan ooit onophoudelijk voortwerken. Ze blijft ervan overtuigd dat het vinden van een job de beste waarborg is voor een betere koopkracht en een optimale sociale bescherming.”

 

1. Jobs, jobs, jobs: het werkt! Volgens de Nationale Bank van België werden er in 2016 zo’n 59 000 extra jobs gecreëerd, waarvan 15 000 zelfstandige (42 000 in 2015). Het Federaal Planbureau wijst er ook op dat het aantal werklozen over heel de periode 2016-2017 met 58 000 zou dalen. Tegelijkertijd is het aantal niet-werkende werkzoekenden met 26 000 gedaald, wat opnieuw het beste resultaat is van de afgelopen vijf jaar.

Het verslag van het Federaal Planbureau geeft aan dat “De loontrekkende werkgelegenheid in de marktsector […] (vooral in 2016) gunstig [wordt] beïnvloed door maatregelen ter beperking van de arbeidskosten, wat in combinatie met de relatief stabiele groei van de economische activiteit, over beide jaren samen, ruim 56 000 bijkomende jobs kan opleveren.”

 

 

2. Belofte maakt schuld! Sinds vorig jaar is de loonhandicap die ons land sinds 1996 heeft opgebouwd (ten opzichte van Frankrijk, Duitsland en Nederland) volledig weggewerkt. “In 2016 is de uurloonkost in de privésector, die zich het jaar voordien al had gestabiliseerd, effectief lichtjes gedaald. Dat is vooral te danken aan de vermindering van de werkgeversbijdragen in het kader van de tax shift”, aldus de NBB.

Het hervonden concurrentievermogen van onze bedrijven bevordert de export. De handelsbalans is voor het eerst sinds 2017 positief.

Voor het eerst sinds 2009 is de koopkracht van de burgers versterkt en opnieuw gestegen (+0,5%). Het netto-mediaanloon stijgt met 80€ per maand dankzij de tax shift. Daarbovenop komen de gevolgen van de akkoorden van het sociaal overleg.

“De sociale partners beschikten daarentegen voor het eerst sinds de loonblokkering van de afgelopen jaren over een marge voor reële conventionele loonsverhogingen. Deze marge werd bij wet vastgelegd op 0,5% van de brutoloonmassa, alle lasten inbegrepen, verhoogd met 0,3% van de nettoloonmarge”, aldus de NBB. De regering herinnert eraan dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 dat recent werd goedgekeurd door de sociale partners en de regering, een loonsverhoging van 1,1% mogelijk maakt