Persbericht

Hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd in het parlement

Eerste minister Charles Michel is opgezet met de stemming van nu vrijdag in het parlement over de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Charles Michel, eerste minister: “De hervorming van de vennootschapsbelasting was van essentieel belang om een welvarende toekomst voor onze bedrijven te garanderen en hen te versterken ten aanzien van de concurrentie uit andere landen. Deze hervorming was noodzakelijk om investeringen en dus het scheppen van jobs aan te moedigen. Met deze hervorming is België een van de landen die er echt voor kiest om ons fiscaal systeem te vereenvoudigen.”

 

“Alle signalen staan op groen. De regering heeft deze moedige keuze gemaakt om meer welvaart voor alle burgers te garanderen. Deze hervorming is teamwerk en ik prijs het werk van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en alle betrokken ministers.”

 

Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door het systeem te vereenvoudigen en kleine en middelgrote ondernemingen meer stabiliteit te bieden. Het is een hervorming voor alle grote en kleine ondernemingen. De regering heeft de nadruk willen leggen op de kmo’s die veel jobs scheppen.

 

Het tarief van de vennootschapsbelasting zal geleidelijk in twee fasen worden verminderd, zoals blijkt uit de onderstaande tabel:

 

 

2018

2020

Huidig tarief

33%

33%

Nieuw tarief

29%

25%

Kmo-tarief (verlaagd tarief voor de schijf van de belastbare grondslag  ≤ 100 000 EUR art. 215, 3de lid, 1°, 2°, 4° en 6° WIB 92 en art. 15, §§ 1-6 Wetboek vennootschapsbelasting.]

20%

20%

Nieuwe aanvullende crisisbijdrage (momenteel 3%)

2%

0%

 

 

Naast de verlaging van de tarieven heeft de regering vanaf 2018 ook maatregelen genomen:

 

·        Een verhoging voor 2 jaar van de investeringsaftrek tot 20%, zowel voor de kmo’s als de zelfstandigen

·        Een gefaseerde uitbreiding van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek (bachelors)

·        De afschaffing van het minimumtarief van 0,4% op de meerwaarden op aandelen van grote ondernemingen

·        Het tarief van de aftrek van definitief belaste inkomsten stijgt van 95% naar 100%

 

Bovendien is de regering van plan om vanaf 2019 een fiscale consolidatie in te voeren. De fiscale consolidatie is een methode waarbij ondernemingen verliezen van een entiteit kunnen aftrekken van winsten van een andere entiteit en dus de fiscale winst op een "geconsolideerde" wijze kunnen berekenen. Op dit moment vormt België in dit opzicht eerder een uitzondering, aangezien de fiscale consolidatie in vrijwel alle andere geïndustrialiseerde landen bestaat. De invoering van een fiscale consolidatie zou daarom een kleine revolutie in ons belastingstelsel betekenen en een belangrijke stap voorwaarts betekenen op het gebied van leesbaarheid en vereenvoudiging voor ondernemingen. Dit is ongetwijfeld een maatregel die het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van België voor investeerders zal versterken.