Persbericht

De regering drijft de strijd tegen de sociale dumping op!

Op voorstel van eerste minister Charles Michel heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de algemene regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten vastlegt, in het kader van de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren.

In samenwerking met de betrokkenen van de sector heeft de regering belangrijke maatregelen genomen om de sociale dumping in overheidsopdrachten te bestrijden.

De praktijk leert ons dat sociale dumping vaak gebeurt in lange onderaannemingsketens. Door deze keten te beperken, pakken we het probleem bij de kern aan”, aldus minister Borsus.

Het koninklijk besluit voorziet aldus in verschillende maatregelen:

      - de beperking van de keten van onderaanneming tot  drie niveaus (behoudens uitzonderingen) wanneer de opdracht wordt gegund aan een algemene aannnemer (die daarna de verschillende posten verdeelt) en tot twee niveaus wanneer de opdracht al in percelen is verdeeld

      - het verbod voor de onderaannemers om hun deel van de opdracht volledig in onderaanneming te geven

      - de verhoogde transparantie in de onderaannemingsketen

      - de verplichting voor de onderaannemers om de wet met betrekking tot de erkenning van aannemers na te leven

      - het nagaan van het gebrek aan uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers.

Met deze nieuwe bepalingen maken we onze verbintenissen concreet. We tonen aan dat we vastberaden zijn om eerlijke concurrentie te voeren. De sector wachtte op deze maatregelen, benadrukt Charles Michel.

Staatssecretaris de Backer is opgezet met dit akkoord, dat perfect in de lijn ligt van het Plan voor eerlijke concurrentie:

“Ik ben verheugd dat we opnieuw concrete stappen vooruit zetten in de strijd tegen de sociale dumping in de bouwsector. Alleen met resultaten op het terrein kunnen we het verschil maken. En onze al genomen acties werpen zijn vruchten af: vorig jaar zagen we voor het eerst sinds lang opnieuw een toename van 1.600 extra Belgische jobs in de bouwsector.”