Persbericht

De kleine ondernemingen hebben ruim bijgedragen aan de jobcreatie

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus publiceert vandaag onuitgegeven cijfers over de tewerkstelling in de KMO’s. Uit deze cijfers van de RSZ blijkt dat het de kleine ondernemingen (van minder dan 5 werknemers) zijn die de grootste bijdrage geleverd hebben aan de jobcreatie. Tweede vaststelling: het gaat in een overgrote meerderheid van de gevallen om voltijdse jobs die aan deze hoge groei hebben bijgedragen. Derde vaststelling: ons land heeft nooit zo veel zelfstandigen geteld (23.000 meer op een jaar tijd).

 

Willy Borsus : “In de hele privésector is de tewerkstelling toegenomen. Ik bedank alle werkgevers voor en feliciteer hen met deze mooie vooruitgang. Bovendien hebben de zeer kleine structuren ruimschoots bijgedragen tot de positieve evolutie van de tewerkstelling in de KMO’s. De toename is een feit sinds begin 2016, namelijk sinds de inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen ter vermindering van sociale bijdragen. De maatregelen gericht op het verlichten of zelfs schrappen van de lasten op de eerste aanwervingen werpen duidelijk hun vruchten af.

 

Laten we de evolutie van de tewerkstelling in de privésector onder de loep nemen (bron: RSZ) tussen 2015 en 2016.

 

  1. De kleine ondernemingen creëren jobs

 

In het algemeen weten we dat het aantal werknemers tewerkgesteld in alle Belgische ondernemingen in de privésector met 1,6% is toegenomen als we de 4de kwartalen van 2015 en 2016 met elkaar vergelijken (of 43.994 werknemers meer).

In de KMO’s (=ondernemingen van minder dan 50 werknemers), bedraagt de toename 0,7% over dezelfde periode.

Als we ons tot slot concentreren op de zeer kleine ondernemingen (ondernemingen van minder dan 5 werknemers), stellen we vast dat de tewerkstelling daar met 2,4% is toegenomen, omdat deze ZKO’s sinds eind 2016 5.742 werknemers meer tewerkstelden in vergelijking met 2015.

Het aandeel van de ZKO’s in de evolutie van de tewerkgestelde werknemers bedraagt 13 % tussen 2015 en 2016, terwijl deze ondernemingen slechts 9% uitmaken van het totale aantal tewerkgestelde werknemers in de privésector.

Met andere woorden, zij hebben ruimer bijgedragen aan de jobcreatie in verhouding tot hun representativiteit.

 

De zeer kleine ondernemingen hebben in heel grote mate gezorgd voor de concretisering van onze doelstellingen op het vlak van jobcreatie. De ZKO’s zijn goed voor 76 % van de toename van het aantal jobs in de KMO’s. Dat bevestigt de opportuniteit en de efficiëntie van de maatregelen genomen door de regering voor deze ondernemingen, waaronder de nulbijdragemaatregel. De kleinste bomen zijn sneller gegroeid, en dat is veelbelovend voor de toekomst”, aldus Willy Borsus.

 

Meer werkgevers

Vrij logisch is dat het aantal werkgevers in de privésector ook toegenomen is tussen het vierde kwartaal van 2015 en het vierde kwartaal van 2016: zij waren met 221. 704 in 2016, of een toename met 3% (6. 365). Deze toename bedraagt ook 3% voor de KMO’s van minder dan 50 werknemers en, nogmaals, de verhoging is bijzonder afgetekend voor de werkgevers van minder dan 5 werknemers : + 3,9%, of 5.739 eenheden.

 

We moeten opmerken dat de werkgevers van minder dan 5 werknemers 68,6% vertegenwoordigen van het totale aantal werkgevers in de privésector.

De minister ziet hier ook zeer duidelijk de impact van de maatregelen voor de vermindering van de bijdragen op de eerste aanwervingen: “Wij hebben de schrapping ingevoerd van de voornaamste sociale bijdragen voor de eerste aanwerving in 2016, en sterke verminderingen voor de volgende vijf aanwervingen. En nu zien we dat het de ondernemingen van minder dan vijf werknemers zijn die ruim hebben bijgedragen aan de jobcreatie …”

 

  1. Precaire jobs? Het tegendeel is waar!

 

In de eerste plaats een vaststelling: de tewerkstelling in België is niet alleen toegenomen sinds de invoering van de taxshift, de jobs die erbij zijn gekomen zijn allerminst precair omdat de grootste toename vastgesteld wordt bij de voltijdse jobs.

 

Voltijds equivalenten

Het werkvolume in voltijds equivalenten (VTE) is toegenomen met 2,7% (+ 60.941) tussen het vierde kwartaal van 2015 en het vierde kwartaal van 2016, alle ondernemingen samen.

 

Ook hier stellen we het significante aandeel vast van de ZKO’s in de toename. Bij de KMO’s bedraagt de toename van de voltijds equivalenten in 2016 immers 2% in vergelijking met 2015. En nogmaals, het zijn de zeer kleine structuren die de mooiste vooruitgang boeken: het werkvolume in VTE van de kleine structuren is toegenomen met 3,7% (of 7.202 eenheden) in 2016 in vergelijking met 2015.

 

Het aandeel van de ZKO’s in de evolutie van de VTE bedraagt dus 11,8% tussen 2016 en 2015, terwijl zij maar 8,7% uitmaken  van het totaal aantal ondernemingen in de privésector. Zij nemen dus meer dan hun deel van het werk voor hun rekening.

Tewerkgestelde werknemers

Anderzijds is de vaststelling identiek als we kijken naar de statistiek van de tewerkgestelde werknemers : voor alle ondernemingen samen gaat het aantal voltijdsen er meer op vooruit (+ 30.335 werknemers) dan de deeltijdsen (+ 8.593 werknemers), tussen 2015 en 2016. Daaraan moet een toename worden toegevoegd met 5.066 seizoens- en interimarbeiders

 

Zoals we overduidelijk kunnen zien op onderstaande 4 grafieken:

 

- zijn het quasi alleen de voltijdse werknemers die bijdragen aan de toename van het aantal werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van minder dan 5 werknemers tussen 2016 en 2015, of 5166 voltijdse werknemers op een totaal van 5.742.

 

- is het resultaat zelfs negatief als we de evolutie bekijken van het aantal deeltijdse werknemers in de ondernemingen van minder dan 50 werknemers tussen 2016 en 2015 (-2.054 werknemers)

 

  1. Zelfstandigen : een recordaantal

Bovendien is het aantal zelfstandigen in 2016 toegenomen met 23.000 eenheden om een record te behalen: 1.058.522.

 

- De zelfstandigen in hoofdberoep zijn toegenomen met 1,4 % en zijn voortaan met 714.412 (+10.000);

- de zelfstandigen in bijberoep zijn met 245.035 (+ 3,2 %);

- de zelfstandigen actief na hun pensionering zijn met 99.075 (+ 5,9 %). Ook hier zien we de impact van de maatregelen voor de versoepeling van het werken na de pensionering sinds 2 jaar.

 

Conclusies

De tewerkstelling in de hele privésector is toegenomen. We moeten in deze context opmerken dat de zeer kleine ondernemingen sterk hebben bijgedragen tot de positieve evolutie van de tewerkstelling in de KMO’s. De toename is duidelijk sinds begin 2016, zowel bij de werkgevers als bij de werknemers.

Het positieve en concrete effect van de maatregelen genomen in het kader van de taxshift is ontegensprekelijk.

Terwijl de Nationale Bank in november 2015 sprak over een toename met 6.100 jobs in 2016 uitsluitend te danken aan de taxshift voor de hele privésector, stellen we vast dat het aantal werknemers in de ondernemingen van minder dan 5 werknemers is toegenomen met 5.742 werknemers in het vierde kwartaal van 2016 in vergelijking met het vierde kwartaal van 2015.  

 

Bovendien gaat het voor de overgrote meerderheid om voltijdse jobs die bijdragen aan deze toename (5.166) en het werkvolume VTE is met 3.7% gestegen over dezelfde periode.

 

Tot slot is het aantal zelfstandigen met meer dan 23.000 eenheden toegenomen tussen 2016 en 2015.